ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Γενικός Κανονισμός για την προστασία δεδομένων για τους πελάτες και τις προοπτικές
(Κατάσταση Μαΐου 2018, έκδοση αριθ. 1)

I. Πληροφορίες σχετικά με την προστασία των δεδομένων όσον αφορά τη μεταχείρισή μας σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας δεδομένων (GDPR)

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία δεδομένων και σας ενημερώνουμε για το πώς επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και ποιες είναι οι αντίστοιχες αξιώσεις και τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς προστασίας δεδομένων.

1. Στοιχεία ελέγχου δεδομένων και στοιχεία επικοινωνίας που σχετίζονται με αυτό

Mazda Austria GmbH
Ernst-Diez-Str. 3
9020 Klagenfurt
Αυστρία
Τηλ: +43 463 3888-0
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
info@mazda.at

2. Σκοποί και νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας
Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR), σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο της προστασίας των δεδομένων και άλλων εφαρμοστέων διατάξεων προστασίας δεδομένων (λεπτομέρειες παρέχονται στα παρακάτω). Οι λεπτομέρειες για την επεξεργασία των δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν ή συμφωνήθηκαν σε κάθε περίπτωση. Περισσότερες λεπτομέρειες ή προσθήκες για τους σκοπούς της επεξεργασίας δεδομένων μπορούν να βρεθούν στα αντίστοιχα έγγραφα της σύμβασης, τα έντυπα, τη δήλωση συγκατάθεσης ή/και άλλες πληροφορίες που σας παρέχονται (π.χ. στο πλαίσιο της χρήσης της ιστοσελίδας μας ή των όρων και προϋποθέσεων). Επιπλέον, αυτές οι πληροφορίες προστασίας δεδομένων ενδέχεται να ενημερώνονται κατά διαστήματα, όπως μπορείτε να μάθετε από τον ιστότοπό μας

2.1 Σκοποί σύμφωνα με την εκπλήρωση συμφωνίας ή προσυμβατικών μέτρων (Άρθρο. 6, παράγραφος 1 β του GDPR)
Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με σκοπό την εκτέλεση των συμβάσεών μας μαζί με την εκτέλεση των παραγγελιών σας . Ειδικότερα, η επεξεργασία εξυπηρετεί έτσι την παροχή εγγύησης από τον κατασκευαστή, την προαιρετική επέκταση εγγύησης, την οδική βοήθεια, τη Mazda Care Service, τη συντήρηση του Ψηφιακού Εγγραφή υπηρεσιών, διαδικασίες καλής θέλησης, προγράμματα επιδομάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες, επιδοτήσεις για χρηματοδότηση οχημάτων κ.λπ. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται καθώς και η πραγματοποίηση μέτρων και δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των προσυμβατικών σχέσεων, π.χ. με προοπτικές που απαιτούν δοκιμαστική κίνηση. Σύμφωνα με τις εντολές σας, παρέχουμε τις απαραίτητες υπηρεσίες, μέτρα και δραστηριότητες. Αυτό περιλαμβάνει ουσιαστικά την επικοινωνία μαζί σας, την επαλήθευση των συναλλαγών, παραγγελιών και άλλων συμφωνιών καθώς και τον ποιοτικό έλεγχο μέσω κατάλληλων εγγράφων, καταγγελιών, εγγυήσεων και διαδικασιών καλής θέλησης, μέτρων ελέγχου και βελτιστοποίησης των επιχειρηματικών διαδικασιών καθώς και της εκπλήρωσης γενικά καθήκοντα φροντίδας, ελέγχου και εποπτείας από συνδεδεμένες εταιρείες (π.χ. Μητρική Εταιρεία). η παρακολούθηση προϊόντων, η διατήρηση της ασφάλειας των προϊόντων και της οδικής κυκλοφορίας (π.χ. μέσω εκστρατειών ανάκλησης και εξυπηρέτησης) καθώς και η ανάπτυξη προϊόντων και βελτιώσεων, οι στατιστικές αξιολογήσεις για την εταιρική διαχείριση, η καταγραφή και ο έλεγχος του κόστους, η υποβολή εκθέσεων, φορολογική εκτίμηση των επιχειρησιακών υπηρεσιών, διαχείριση κινδύνων, διεκδίκηση ένδικων αξιώσεων και υπεράσπιση σε περίπτωση νομικών διαφορών · την εξασφάλιση της ακεραιότητας, της αυθεντικότητας και της διαθεσιμότητας δεδομένων, την πρόληψη και τη διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων (συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων συστήματος και αξιοπιστίας) και της γενικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των κτιρίων και των εγκαταστάσεων, της εξασφάλισης και της άσκησης της εθνικής εξουσίας (π.χ. αδικήματα · έλεγχος από εποπτικά όργανα ή εποπτικές αρχές (π.χ. έλεγχος).

2.2 Σκοποί στο πλαίσιο νόμιμου συμφέροντος από μέρους μας ή τρίτων (Άρθρο 6, παράγραφος  1 στ του GDPR)
Πέραν  της  πραγματικής εκπλήρωσης της (προ-) συμφωνίας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας όποτε αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των νόμιμων συμφερόντων των δικών μας ή τρίτων, ιδίως για τους ακόλουθους σκοπούς:
τη διαφήμιση ή την έρευνα αγοράς και γνώμης, εφόσον δεν έχετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.

–      τη διαφήμιση ή την έρευνα αγοράς και γνώμης, εφόσον δεν έχετε αντιρρήσεις σχετικά με τη χρήση των δεδομένων σας.

–      η συγκέντρωση πληροφοριών και την ανταλλαγή δεδομένων με πιστωτικούς οργανισμούς, εφόσον αυτό υπερβαίνει τον οικονομικό μας κίνδυνο.

–      την εξέταση και βελτιστοποίηση των διαδικασιών ανάλυσης αναγκών.

–      την περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών και προϊόντων καθώς και τα υπάρχοντα συστήματα και διαδικασίες ·

–   την αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων πώλησης της εταιρείας για σύγκριση με ευρωπαϊκούς και διεθνείς αντιτρομοκρατικούς καταλόγους, στο μέτρο που αυτό υπερβαίνει τις νομικές υποχρεώσεις ·

–      τον εμπλουτισμό των δεδομένων μας, π.χ. χρησιμοποιώντας ή διερευνώντας δημόσια προσβάσιμα δεδομένα ·

–      στατιστικές αξιολογήσεις ή ανάλυση της αγοράς ·

–      της συγκριτικής αξιολόγησης.

–      η διεκδίκηση έννομων αξιώσεων και υπεράσπισης σε νομικές διαφορές που δεν μπορούν να αποδοθούν άμεσα στη συμβατική σχέση.

–     την περιορισμένη επεξεργασία δεδομένων, εάν η διαγραφή δεν είναι δυνατή ή είναι δυνατή μόνο με δυσανάλογα μεγάλη προσπάθεια λόγω του ειδικού τύπου αποθήκευσης ·

–      την ανάπτυξη συστημάτων βαθμολόγησης ή αυτοματοποιημένων διαδικασιών λήψης αποφάσεων ·

–      την πρόληψη και τη διερεύνηση αξιόποινων πράξεων, αν όχι αποκλειστικά για την εκπλήρωση των νομικών απαιτήσεων.

–     την ασφάλεια των κτιρίων και των εγκαταστάσεων (π.χ. με έλεγχο πρόσβασης και παρακολούθηση μέσω βίντεο), εφόσον αυτό υπερβαίνει τα γενικά καθήκοντα περίθαλψης ·

–      εσωτερικές και εξωτερικές έρευνες, επισκοπήσεις ασφαλείας ·

–      Διατήρηση και διατήρηση πιστοποιητικών ιδιωτικού ή επίσημου κυβερνητικού χαρακτήρα.

–     την κατάσχεση και άσκηση της εγχώριας εξουσίας μέσω κατάλληλων μέτρων, καθώς και βιντεοεπιτήρησης για την προστασία των πελατών και των εργαζομένων μας, καθώς και για την εξασφάλιση αποδεικτικών στοιχείων σε περίπτωση ποινικών αδικημάτων και την πρόληψή τους.

2.3 Σκοποί στο πλαίσιο της συναίνεσής σας (Άρθρο. 6, Παράγραφος  1 α του GDPR)
Τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε επεξεργασία για συγκεκριμένους σκοπούς (π.χ. χρήση συστημάτων επικοινωνίας της εταιρίας για ιδιωτικούς σκοπούς, φωτογραφίες / βίντεο από εσάς για δημοσίευση στο Intranet / Internet), συμπεριλαμβανομένης και της συναίνεσής σας. Κατά κανόνα, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει και για την ανάκληση των δηλώσεων συναίνεσης που μας είχαν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του GDPR, δηλαδή πριν από τις 25 Μαΐου 2018. Θα πρέπει να ενημερώνεστε ξεχωριστά για τις συνέπειες της ανάκλησης ή της άρνησης παροχής συγκατάθεσης στο αντίστοιχο κείμενο της συγκατάθεσης.
Σε γενικές γραμμές, η ανάκληση της συναίνεσης ισχύει μόνο για το μέλλον. Η επεξεργασία που πραγματοποιείται πριν από την έκδοση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζεται από αυτές και παραμένει νόμιμη

2.4 Στόχοι σχετικά με την τήρηση των κανονιστικών απαιτήσεων (Άρθρο. 6, παράγραφος 1 γ του GDPR) ή για το δημόσιο συμφέρον (Άρθρο 6, παράγραφος 1 ε του GDPR)
Όπως και κάθε παράγοντας που συμμετέχει στην επιχειρηματική ζωή, υπόκεινται επίσης σε μεγάλο αριθμό νομικών υποχρεώσεων. Πρόκειται κυρίως για κανονιστικές απαιτήσεις (π.χ. εμπορικοί και φορολογικοί νόμοι), αλλά και για εφαρμοστέο εποπτικό δίκαιο ή άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται από τις κυβερνητικές αρχές. Οι σκοποί της επεξεργασίας μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν τους ελέγχους ταυτότητας και ηλικίας, την πρόληψη της απάτης και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (π.χ. συγκρίσεις με ευρωπαϊκούς και διεθνείς αντιτρομοκρατικούς καταλόγους), τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις ελέγχου και κοινοποίησης βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, καθώς και την αρχειοθέτηση δεδομένων για τους σκοπούς της προστασίας δεδομένων και της ασφάλειας των δεδομένων, καθώς και για σκοπούς ελέγχων από φορολογικούς συμβούλους / ελεγκτές, φορολογικές και άλλες κυβερνητικές αρχές. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αποκαλυφθούν προσωπικά δεδομένα στο πλαίσιο επίσημων κυβερνητικών / δικαστικών μέτρων για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, την επιβολή του νόμου και την ποινική δίωξη ή την ικανοποίηση των αξιώσεων του αστικού δικαίου.

3. Οι κατηγορίες δεδομένων που επεξεργαζόμαστε όσο δεν λαμβάνουμε δεδομένα απευθείας από εσάς και την προέλευσή της
Εάν είναι απαραίτητο για τη συμβατική σχέση μαζί σας και τις δραστηριότητες που εκτελέσατε, μπορούμε να επεξεργαστούμε δεδομένα που λαμβάνουμε νομίμως από το εξουσιοδοτημένο μας δίκτυο Mazda ή από άλλες εταιρείες (π.χ. Ασφαλιστικές Εταιρείες, Χρηματοδοτικοί Φορείς) ή άλλα τρίτα μέρη (Credit Agencies, Address Publishers ). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέξαμε, λάβαμε ή αποκτούσαμε νόμιμα από πηγές που είναι προσιτές στο κοινό (όπως για παράδειγμα εμπορικά μητρώα και μητρώα σύνδεσης, μητρώα πολιτών, Τύπο, Διαδίκτυο και άλλα μέσα ενημέρωσης) εάν αυτό είναι απαραίτητο και εμείς επιτρέπεται να επεξεργάζονται τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις εκ του νόμου διατάξεις.

Οι σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων μπορούν ιδίως να είναι:

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, ιθαγένεια, οικογενειακή κατάσταση, επάγγελμα / εμπόριο και συγκρίσιμα δεδομένα, πρόσωπο επαφής, οδηγός και παρόμοια δεδομένα)
στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και παρόμοια δεδομένα)
Εκμισθωτές και μισθωτές
Στοιχεία διεύθυνσης (δεδομένα μητρώου πληθυσμού και συγκρίσιμα δεδομένα)
Άδεια οδήγησης ή στοιχεία ταυτότητας,
επιβεβαίωση πληρωμής / επιβεβαίωση κάλυψης τραπεζικών και πιστωτικών καρτών
πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση (δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένης της βαθμολόγησης, δηλαδή στοιχεία για την εκτίμηση του οικονομικού κινδύνου)
ιστορικό πελατών
Τεχνικά δεδομένα οχήματος, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων διάγνωσης
Πληροφορίες συντήρησης και επισκευής
δεδομένα σχετικά με τη χρήση του τηλε-μέσου που προσφέρουμε από εμάς (π.χ. χρόνος πρόσβασης στους ιστότοπους, εφαρμογές ή ενημερωτικό δελτίο μας, σελίδες / σύνδεσμοι / εμείς ή καταχωρίσεις και συγκρίσιμα δεδομένα)
Δεδομένα βίντεο

4. Παραλήπτες ή κατηγορίες παραληπτών των δεδομένων σας
Στην εταιρεία μας, τα δεδομένα σας λαμβάνονται από τα εσωτερικά γραφεία ή τις οργανωτικές μονάδες που χρειάζονται για να εκπληρώσουν τις συμβατικές και θεσμοθετημένες υποχρεώσεις μας ή που απαιτούν τέτοια δεδομένα στο πλαίσιο της επεξεργασίας και της εφαρμογής των νόμιμων συμφερόντων μας.
Τα δεδομένα σας αποκαλύπτονται / διαβιβάζονται σε εξωτερικά γραφεία και πρόσωπα μόνο
• σε σχέση με την εκτέλεση της σύμβασης ·
• (π.χ. ασφαλιστική εταιρεία αστικής ευθύνης του εργοδότη, συστήματα ασφάλισης ασθενείας, φορολογικές αρχές) για την εκπλήρωση των νόμιμων απαιτήσεων ή όταν η διαβίβαση δεδομένων είναι προς το δημόσιο συμφέρον (βλέπε αριθμό 2.4).
• στο βαθμό που εξωτερικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών που έχουν αναλάβει από εμάς επεξεργάζονται δεδομένα ως επεξεργαστές συμβολαίων ή μέρη που αναλαμβάνουν ορισμένες λειτουργίες (π.χ.. Παροχή Υπηρεσιών για την Οδική Βοήθεια, Προαιρετική Επιμήκυνση Εγγύησης, Υπηρεσία Mazda Care, καθώς και Λέσχες και Χρηματοδότες), εξωτερικά κέντρα δεδομένων, υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών πληροφορικής, αρχειοθέτηση, επεξεργασία εγγράφων, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, υπηρεσίες συμμόρφωσης, έλεγχος, καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, επικύρωση δεδομένων και προστασία δεδομένων. έλεγχος αξιοπιστίας, καταστροφή δεδομένων, αγορά / προμήθεια, διαχείριση πελατών, επιστολόχαρτα, μάρκετινγκ, τεχνολογία μέσων ενημέρωσης, έρευνα, έλεγχος κινδύνου, χρέωση, τηλεφωνία, διαχείριση ιστότοπου, ελεγκτικές υπηρεσίες, πιστωτικά ιδρύματα, ) ·
• ως αποτέλεσμα του νόμιμου συμφέροντος ή του νόμιμου συμφέροντος του τρίτου στο πλαίσιο των σκοπών που αναφέρονται στον αριθμό 2.2 (π.χ. σε κυβερνητικές αρχές, πιστωτικούς οργανισμούς, υπηρεσίες είσπραξης, δικηγόρους, δικαστήρια, εκτιμητές, εταιρείες που ανήκουν σε ομάδες εταιρειών και φορείς και σημεία ελέγχου) ·
• αν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή μας για τη διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους.

Επιπλέον, θα αποφύγουμε τη μετάδοση των δεδομένων σας σε τρίτους εάν δεν σας έχουμε ενημερώσει ξεχωριστά. Αν αναθέσουμε σε παρόχους υπηρεσιών στο πλαίσιο της επεξεργασίας μιας παραγγελίας, τα δεδομένα σας θα υπόκεινται εκεί σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζονται από εμάς για την επαρκή προστασία των δεδομένων σας. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, οι παραλήπτες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα μόνο για σκοπούς για τους οποίους έχουν σταλεί δεδομένα.
5. Διάρκεια χρόνου αποθήκευσης των δεδομένων σας
Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας για τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την έναρξη σύμβασης (προσυμβατική σχέση) και την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Πέρα από αυτό, υπόκεινται σε διάφορες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης που απορρέουν μεταξύ άλλων από τον εμπορικό ή φορολογικό νόμο. Οι προθεσμίες και οι προθεσμίες διατήρησης ή / και τεκμηρίωσης που ορίζονται σε αυτές είναι μέχρι και δέκα έτη μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης ή της προσυμβατικής σχέσης.

Επιπλέον, ειδικές νομικές διατάξεις ενδέχεται να απαιτούν μεγαλύτερη διατήρηση. (π.χ. την υποχρέωσή μας να παρακολουθούμε τα προϊόντα μας μέχρι το τέλος της ζωής του οχήματος για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις εκστρατείες ανάκλησης ή την εξυπηρέτηση εάν είναι απαραίτητο).

Εάν τα δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση συμβατικών ή υποχρεωτικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων, διαγράφονται τακτικά, εκτός εάν η περαιτέρω επεξεργασία τους – για περιορισμένο χρονικό διάστημα – είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών που απαριθμούνται στο άρθρο  2.2 εξαιτίας υπερισχύοντος νόμιμου συμφέροντος. Ένα τέτοιο επιτακτικό έννομο συμφέρον θεωρείται ότι συμβαίνει, για παράδειγμα, εάν δεν είναι δυνατόν να διαγραφούν τα δεδομένα ως αποτέλεσμα του ειδικού τύπου αποθήκευσης ή είναι δυνατή μόνο με υπερβολικά υψηλό κόστος και αποκλείεται η επεξεργασία για άλλους σκοπούς με κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.

6. Επεξεργασία δεδομένων σε τρίτη χώρα ή σε διεθνή οργανισμό

Τα δεδομένα διαβιβάζονται σε γραφεία σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ΕΕ / ΕΟΧ (αποκαλούμενα τρίτα κράτη) όποτε αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικής υποχρέωσης προς εσάς (π.χ. εάν αποστέλλεται σε άλλη χώρα), όπως απαιτείται από το νόμο π.χ. υποχρεώσεις γνωστοποίησης βάσει φορολογικού νόμου), αυτό είναι προς το νόμιμο συμφέρον μας ή τρίτου μέρους ή μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας.
Ταυτόχρονα, τα δεδομένα σας μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε τρίτη χώρα, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των παρόχων υπηρεσιών στο πλαίσιο της επεξεργασίας της παραγγελίας. Αν δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την ύπαρξη εύλογου επιπέδου προστασίας δεδομένων για την αντίστοιχη χώρα, εγγυόμαστε ότι τα δικαιώματά σας και οι ελευθερίες σας θα προστατεύονται και θα διασφαλίζονται ευλόγως σύμφωνα με τις απαιτήσεις προστασίας δεδομένων της ΕΕ μέσω συμβατικών συμφωνιών αυτό το αποτέλεσμα. Θα σας παρέχουμε λεπτομερείς πληροφορίες κατόπιν αιτήματος.
Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες ή εύλογες εγγυήσεις και τη δυνατότητα, πώς και πού να λάβετε ένα αντίγραφο αυτών από τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της εταιρείας ή το τμήμα ανθρωπίνων πόρων που είναι υπεύθυνος για εσάς.

7. Αποθήκευση δεδομένων στο όχημα
Ηλεκτρονικές συσκευές ελέγχου είναι εγκατεστημένες στο όχημά σας. Αυτές οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται δεδομένα, για παράδειγμα, λαμβάνουν από αισθητήρες οχημάτων, παράγουν ή ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Ορισμένες μονάδες ελέγχου απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία του οχήματός σας, άλλοι σας παρέχουν υποστήριξη κατά την οδήγηση (συστήματα υποστήριξης οδηγού) ή ενεργοποιούν λειτουργίες άνεσης ή ενημέρωσης / ψυχαγωγίας.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων επί των οχημάτων παρέχονται παρακάτω. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα δεδομένα που συλλέγονται και αποθηκεύονται στο όχημά σας και διαβιβάζονται σε τρίτους και για ποιο σκοπό μπορείτε να βρείτε στην επικεφαλίδα «προστασία δεδομένων» στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας όπου πραγματοποιούνται άμεσες συνδέσεις με τις επηρεαζόμενες λειτουργικές προδιαγραφές. Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας διατίθενται επίσης online και, ανάλογα με τις διαμορφώσεις του οχήματος, σε ψηφιακή μορφή στο όχημα.

Προσωπική αναφορά
Κάθε όχημα αναγνωρίζεται μέσω ενός μοναδικού αναγνωριστικού αριθμού. Ο αναγνωριστικός αριθμός του οχήματος είναι ανιχνεύσιμος για τον τρέχοντα και πρώην κάτοχο του οχήματος. Τα δεδομένα που συλλέγονται από το όχημα μπορούν επίσης να αναχθούν στον ιδιοκτήτη ή τον οδηγό του οχήματος με άλλα μέσα, π.χ. την πινακίδα κυκλοφορίας.

Ως εκ τούτου, τα δεδομένα που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία από τις μονάδες ελέγχου ενδέχεται να είναι δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή ενδέχεται, υπό ορισμένες περιστάσεις, να είναι προσωπικά αναγνωρίσιμα δεδομένα. Ανάλογα με τα διαθέσιμα δεδομένα οχήματος, μπορεί να προκύψουν συμπεράσματα όσον αφορά, για παράδειγμα, την οδηγική σας συμπεριφορά, την τοποθεσία σας ή τη διαδρομή σας ή τα πρότυπα κατανάλωσης.

Τα δικαιώματά σας όσον αφορά την προστασία δεδομένων
Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο περί προστασίας δεδομένων, έχετε ορισμένα δικαιώματα όσον αφορά τις εταιρείες που επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ως εκ τούτου, δικαιούστε να ζητήσετε δωρεάν την πλήρη και δωρεάν γνωστοποίηση πληροφοριών σε σχέση με τον κατασκευαστή και τρίτους (π.χ., υπηρεσίες καταστροφής που έχουν ανατεθεί ή συνεργεία, παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών στο όχημα), υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποθηκευτεί προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται σχετικά με εσάς, για ποιο σκοπό και την προέλευση αυτών των δεδομένων. Το δικαίωμά σας για ενημέρωση επεκτείνεται και στη μεταφορά δεδομένων σε τρίτους.

Τα δεδομένα, τα οποία αποθηκεύονται αποκλειστικά τοπικά στο όχημα, μπορούν να προβληθούν με εξειδικευμένη βοήθεια, π.χ. σε συνεργείο οχημάτων, έναντι πληρωμής, εάν είναι απαραίτητο.

Νομικές απαιτήσεις σχετικά με την αποκάλυψη δεδομένων
Στο μέτρο που υφίστανται νομικές ρυθμίσεις, οι κατασκευαστές υποχρεούνται να κοινοποιούν τις πληροφορίες που αποθηκεύουν, κατόπιν αιτήματος των δημόσιων αρχών, στο βαθμό που απαιτείται κατά περίπτωση (π.χ. όταν διερευνάται ποινικό αδίκημα).

Οι δημόσιες αρχές επιτρέπεται επίσης να διαβάζουν τα δεδομένα από οχήματα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, εντός του πεδίου εφαρμογής του εφαρμοστέου δικαίου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση ατυχήματος, μπορείτε να διαβάσετε πληροφορίες από τη μονάδα ελέγχου του αερόσακου για να διευκρινίσετε τις περιστάσεις του ατυχήματος.

Λειτουργικά δεδομένα στο όχημα
Οι μονάδες ελέγχου επεξεργάζονται τα δεδομένα προκειμένου να λειτουργήσουν το όχημα.

Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα:

– Πληροφορίες κατάστασης του οχήματος (π.χ. ταχύτητα, επιβράδυνση, πλευρική επιτάχυνση, ταχύτητα τροχού, δείκτης ζώνης ασφαλείας),
– Συνθήκες περιβάλλοντος (π.χ. θερμοκρασία, αισθητήρας βροχής, αισθητήρας απόστασης).

Αυτά τα δεδομένα είναι γενικά πτητικά και δεν αποθηκεύονται πέραν του χρόνου λειτουργίας και επεξεργάζονται μόνο στο ίδιο το όχημα. Οι μονάδες ελέγχου περιέχουν συχνά μέσα αποθήκευσης δεδομένων. Αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση, προσωρινά ή μόνιμα, πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση του οχήματος, την τάση των εξαρτημάτων, τις απαιτήσεις συντήρησης και τα τεχνικά συμβάντα και τις βλάβες.

Οι ακόλουθες πληροφορίες μπορούν να αποθηκευτούν, ανάλογα με την τεχνική διαμόρφωση:

– λειτουργική κατάσταση των στοιχείων του συστήματος (π.χ. επίπεδα πλήρωσης, πίεση ελαστικών, κατάσταση μπαταρίας),
– ελαττώματα και βλάβες σε σημαντικά στοιχεία του συστήματος (π.χ. φώτα, φρένα),
– απόκριση του συστήματος σε έκτακτες συνθήκες οδήγησης (π.χ. ανάπτυξη αερόσακου, ενεργοποίηση συστημάτων ελέγχου της σταθερότητας),
– πληροφορίες σχετικά με συμβάντα στα οποία το όχημα έχει υποστεί βλάβη,
– για τα ηλεκτρικά οχήματα, την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας υψηλής τάσης και την εκτιμώμενη εμβέλεια του οχήματος.

Σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. εάν το όχημα έχει εντοπίσει δυσλειτουργία), μπορεί να χρειαστεί να αποθηκεύσετε δεδομένα τα οποία κανονικά θα ήταν πτητικά.

Εάν χρησιμοποιείτε υπηρεσίες (π.χ. υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης), ίσως είναι δυνατόν, αν χρειαστεί, να διαβάσετε και να χρησιμοποιήσετε τα αποθηκευμένα δεδομένα λειτουργίας μαζί με τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος. Τα δεδομένα από το όχημα μπορούν να διαβαστούν από υπαλλήλους του δικτύου της Mazda (π.χ. εξουσιοδοτημένα εργαστήρια, κατασκευαστές) ή από τρίτους (π.χ. υπηρεσίες καταστροφής, ανεξάρτητα συνεργεία επισκευής). Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις εγγύησης και μέτρα διασφάλισης της ποιότητας.

Τα δεδομένα διαβάζονται συνήθως μέσω της υποχρεωτικής σύνδεσης OBD (ενσωματωμένο σύστημα διάγνωσης) στο όχημα. Τα διαβιβασθέντα δεδομένα λειτουργίας τεκμηριώνουν τις τεχνικές συνθήκες του οχήματος ή των μεμονωμένων εξαρτημάτων και βοηθούν στη διάγνωση σφαλμάτων, τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις εγγύησης και τη βελτίωση της ποιότητας. Αυτά τα δεδομένα, ιδίως πληροφορίες σχετικά με την τάση των κατασκευαστικών στοιχείων, τα τεχνικά συμβάντα, τα σφάλματα λειτουργίας και άλλα σφάλματα, διαβιβάζονται στον κατασκευαστή, εάν χρειάζεται, μαζί με τον αριθμό αναγνώρισης του οχήματος. Επιπλέον, η ευθύνη για το προϊόν υπάγεται στην ευθύνη του κατασκευαστή. Για το σκοπό αυτό, ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί δεδομένα εκμετάλλευσης εκτός των οχημάτων, για παράδειγμα, εκστρατείες ανάκλησης. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να επαληθεύσουν τους νόμιμους ισχυρισμούς εγγύησης και εγγύησης του κατασκευαστή.

Η μνήμη σφάλματος στο όχημα μπορεί να επαναφερθεί από έναν υπεύθυνο σέρβις κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής και συντήρησης ή κατόπιν αιτήματός σας.

Χαρακτηριστικά άνεσης και ψυχαγωγίας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις άνεσης και προσαρμογές στο όχημα και να τις αλλάξετε / επαναφέρετε ανά πάσα στιγμή.

Ανάλογα με τις συγκεκριμένες διαμορφώσεις του οχήματος, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

– ρυθμίσεις θέσεων καθίσματος και τιμονιού,
– τις ρυθμίσεις ύψους και κλιματισμού,
– εξατομικεύσεις, όπως ο εσωτερικός φωτισμός.

Μπορείτε επίσης να ενσωματώσετε τα δεδομένα στις λειτουργίες infotainment του οχήματος μέσα στα πλαίσια της επιλεγμένης διαμόρφωσης.

Ανάλογα με τις συγκεκριμένες διαμορφώσεις του οχήματος, αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

– αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική, ταινίες ή φωτογραφίες για αναπαραγωγή στο ενσωματωμένο σύστημα πολυμέσων,
– δεδομένα βιβλίου διευθύνσεων για χρήση σε συνδυασμό με ενσωματωμένο σύστημα hands-free ή ενσωματωμένο σύστημα πλοήγησης,
– τους εισαχθέντες προορισμούς πλοήγησης,
– δεδομένα σχετικά με τη χρήση υπηρεσιών διαδικτύου.

Αυτά τα δεδομένα για λειτουργίες άνεσης και ψυχαγωγίας μπορούν να αποθηκευτούν τοπικά στο όχημα ή να βρίσκονται σε μια συσκευή που έχετε συνδέσει στο όχημά σας (π.χ. smartphone, USB stick ή MP3 player). Με την προϋπόθεση ότι έχετε εισάγει αυτά τα δεδομένα στον εαυτό σας, θα μπορείτε να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.

Η διαβίβαση αυτών των δεδομένων από το όχημα είναι αποκλειστικά κατόπιν αιτήματός σας, ιδίως όσον αφορά τις ρυθμίσεις που έχετε επιλέξει όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες online.

Ενσωμάτωση smartphone, για παράδειγμα, το Auto Auto ή το παιχνίδι αυτοκινήτου της Apple

Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο ανάλογα, θα μπορείτε να συνδέσετε το smartphone ή άλλη κινητή συσκευή στο όχημα, ώστε να μπορείτε να τον ελέγξετε χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα στοιχεία ελέγχου εντός του οχήματος. Οι εικόνες και οι ήχοι των έξυπνων τηλεφώνων μπορούν να εξαχθούν μέσω του συστήματος πολυμέσων του οχήματος. Ταυτόχρονα, μεταφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες στο smartphone σας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει, ανάλογα με τον τύπο ενσωμάτωσης, δεδομένα θέσης, λειτουργία ημέρας/νύχτας και γενικότερες πληροφορίες για το όχημα. Παρακαλείστε να εξοικειωθείτε με τις οδηγίες λειτουργίας του συστήματος οχήματος / ψυχαγωγίας.

Η ενσωμάτωση επιτρέπει την χρήση επιλεγμένων εφαρμογών smartphone, για παράδειγμα, πλοήγησης ή αναπαραγωγής μουσικής. Δεν πραγματοποιείται περαιτέρω αλληλεπίδραση μεταξύ του smartphone και του οχήματος, ιδίως η ενεργή πρόσβαση στα δεδομένα του οχήματος. Η φύση οποιασδήποτε περαιτέρω επεξεργασίας δεδομένων καθορίζεται από τον πάροχο της εφαρμογής. Το αν και ποιες ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από την συγκεκριμένη εφαρμογή και το λειτουργικό σύστημα του smartphone σας.

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
Εάν το όχημά σας διαθέτει σύνδεση ασύρματου δικτύου, αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του οχήματός σας και άλλων συστημάτων. Η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη μέσω μιας μονάδας μετάδοσης και λήψης που είναι συγκεκριμένη για το όχημα ή μέσω ενός κινητού τερματικού (π.χ. smartphone) που έχετε εγκαταστήσει. Οι ηλεκτρονικές λειτουργίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέσω αυτής της σύνδεσης ασύρματου δικτύου. Αυτές περιλαμβάνουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εφαρμογές (εφαρμογές) που παρέχονται σε εσάς από τον κατασκευαστή ή άλλον πάροχο.

Υπηρεσίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή
Για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μας, οι αντίστοιχες λειτουργίες περιγράφονται από τη Mazda σε κατάλληλο μέρος (π.χ. στις οδηγίες λειτουργίας και / ή στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα της Mazda) και παρέχονται μαζί με τις σχετικές πληροφορίες προστασίας δεδομένων. Προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η ανταλλαγή δεδομένων πραγματοποιείται μέσω προστατευμένης σύνδεσης, για παράδειγμα με τα συστήματα πληροφορικής που παρέχονται για το σκοπό αυτό. Εκτός από την παροχή υπηρεσιών, η συλλογή, η επεξεργασία και η χρήση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιούνται αποκλειστικά βάσει νόμιμης άδειας, για παράδειγμα, στην περίπτωση συστημάτων κλήσεων έκτακτης ανάγκης που απαιτούνται από το νόμο, μέσω συμβατικής συμφωνίας ή έγκρισης .

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις υπηρεσίες (ορισμένες φορές χρεώσιμες) και τις λειτουργίες στο όχημα, και μερικές φορές ακόμη και ολόκληρη την ασύρματη σύνδεση. Οι λειτουργίες και οι υπηρεσίες που απαιτούνται από το νόμο, όπως τα συστήματα κλήσεων έκτακτης ανάγκης, αποκλείονται από αυτό.

Υπηρεσίες τρίτων
Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες άλλων παρόχων (τρίτων), αυτές οι υπηρεσίες θα εμπίπτουν στην ευθύνη του αντίστοιχου παρόχου και θα υπόκεινται στους όρους προστασίας και στους όρους χρήσης τους. Ο κατασκευαστής γενικά δεν έχει καμία επιρροή όσον αφορά το περιεχόμενο που ανταλλάσσεται με αυτόν τον τρόπο.

Παρακαλείσθε να ενημερωθείτε σχετικά με τη φύση, την έκταση και τον σκοπό της συλλογής και χρήσης προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο υπηρεσιών τρίτου μέρους από τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών.

8. Τα δικαιώματά σας για την προστασία δεδομένων
Εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα δικαιώματά σας προστασίας δεδομένων σε βάρος μας

• Έτσι, έχετε το δικαίωμα για να λαμβάνετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε εσάς σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου . 15 του GDPR
Αν το ζητήσετε, θα διορθώσουμε τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε εσάς σύμφωνα με το άρθρο. 16 του GDPR, εάν τα δεδομένα αυτά είναι λανθασμένα.
Εάν το επιθυμείτε, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις αρχές του άρθρου. 17 του GDPR, από άλλες νομοθετικές διατάξεις ή υπερισχύον συμφέρον από την πλευρά μας (για παράδειγμα, να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τις αξιώσεις μας)
• Λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 18 του GDPR, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσετε την επεξεργασία των δεδομένων σας .
• Επιπλέον, μπορείτε να υποβάλετε μια ένσταση κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο. 21 του GDPR, ως αποτέλεσμα του οποίου πρέπει να σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας. Αυτό το δικαίωμα αντίρρησης ισχύει μόνο αν πολύ ιδιαίτερες περιστάσεις χαρακτηρίζουν την προσωπική σας κατάσταση, με αποτέλεσμα τα δικαιώματα της εταιρείας μας να αντιβαίνουν στο δικαίωμά σας να αντιταχθεί.
• Έχετε επίσης το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που προβλέπονται στο άρθρο. 20 του GDPR σε δομημένο, συνηθισμένο και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή ή να τα διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά σε τρίτους.
• Έχετε επιπλέον το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας έχει εκδοθεί για να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σας οποιαδήποτε στιγμή να είναι αποτελεσματική στο μέλλον (βλ. Αρθρο 2.3
• Έχετε επιπλέον το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων (άρθρο 77 του GDPR). Συνιστούμε, ωστόσο, πρώτα να στέλνετε πάντα μια καταγγελία στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας
• Όποτε είναι δυνατόν, οι αιτήσεις σας για την άσκηση των δικαιωμάτων σας θα πρέπει να αποστέλλονται γραπτώς στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω ή απευθύνονται απευθείας στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

9. Πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεών σας να μας παράσχετε τα δεδομένα σας
Απλώς πρέπει να παρέχετε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την έναρξη και την εκτέλεση της επιχειρηματικής σχέσης ή για μια προσυμβατική σχέση μαζί μας ή για τη συλλογή της οποίας απαιτείται από το νόμο. Χωρίς αυτά τα δεδομένα, δεν είμαστε σε γενικές γραμμές σε θέση να συνάψουμε τη συμφωνία ή να συνεχίσουμε να τις υλοποιούμε. Αυτό μπορεί επίσης να αφορά δεδομένα που απαιτούνται αργότερα στο πλαίσιο της συμβατικής σχέσης. Εάν ζητάμε δεδομένα από εσάς πέρα από και πέρα από αυτό, θα πρέπει να ενημερώνεστε ξεχωριστά για την εθελοντική φύση των πληροφοριών.
10. Παρουσία αυτοματοποιημένης απόφασης σε μεμονωμένες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης της μορφοποίησης)
Δεν χρησιμοποιούμε καμία καθαρά αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων, όπως ορίζεται στο άρθρο 22 του GDPR. Εάν θεσμοθετήσουμε μια τέτοια διαδικασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις στο μέλλον, θα σας ενημερώσουμε κατ ‘εφαρμογήν του παρόντος, χωριστά εάν αυτό απαιτείται από το νόμο.

Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούμε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας εν μέρει με σκοπό την αξιολόγηση ορισμένων προσωπικών παραμέτρων (δημιουργία προφίλ).
Για να σας παρέχουμε στοχοθετημένες πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με τα προϊόντα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία αξιολόγησης. Αυτά επιτρέπουν τον σχεδιασμό προϊόντων, την επικοινωνία και τη διαφήμιση με γνώμονα τις ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας αγοράς και της κοινής γνώμης.

Τέτοιες διαδικασίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αξιολόγηση της φερεγγυότητάς σας και της πιστοληπτικής ικανότητας καθώς και για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της απάτης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις τιμές βαθμολογίας για να αξιολογήσετε την πιστοληπτική σας ικανότητα και την πιστοληπτική σας ικανότητα. Στην περίπτωση βαθμολόγησης, η πιθανότητα υπολογίζεται χρησιμοποιώντας μαθηματικές μεθόδους με τις οποίες ο πελάτης θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις πληρωμής του σύμφωνα με τη σύμβαση. Τέτοιες τιμές βαθμολογίας μας υποστηρίζουν, για παράδειγμα, στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής μας ικανότητας, της λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο συμφωνιών για προϊόντα και ενσωματώνονται στη διαχείριση των κινδύνων μας. Ο υπολογισμός βασίζεται σε μαθηματικά και στατιστικά αναγνωρισμένες και αποδεδειγμένες μεθόδους και βασίζεται στα δεδομένα σας, ιδίως έσοδα, δαπάνες, υφιστάμενες υποχρεώσεις, επάγγελμα, εργοδότη, διάρκεια υπηρεσίας, εμπειρία από την προηγούμενη επιχειρηματική σχέση, αποπληρωμή προηγούμενων δανείων σύμφωνα με τη σύμβαση και τις πληροφορίες από τους πιστωτικούς οργανισμούς.

Πληροφορίες σχετικά με την εθνικότητα και ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9 GDPR δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας να προβείτε σε αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο. 21 του GDPR

1. Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιαδήποτε αντίρρηση ανά πάσα στιγμή κατά της επεξεργασίας των δεδομένων σας, η οποία εκτελείται με βάση το άρθρο. 6, παράγραφος 1 στ του GDPR (επεξεργασία δεδομένων με βάση τη στάθμιση των συμφερόντων) ή το άρθρο 6 6, παράγραφος 1 ε του GDPR (επεξεργασία δεδομένων προς το δημόσιο συμφέρον). Η προϋπόθεση για αυτό, ωστόσο, είναι ότι υπάρχουν λόγοι για την αντίρρησή σας που απορρέουν από την ιδιαίτερη προσωπική σας κατάσταση. Αυτό ισχύει και για τα χαρακτηριστικά που βασίζονται σε αυτό το σκοπό κατά την έννοια του άρθρου. 4, όχι. 4 του GDPR.

Αν υποβάλετε μια ένσταση, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που δικαιολογούν προστασία για την επεξεργασία που υπερκαλύπτουν τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή η επεξεργασία εξυπηρετεί το σκοπό της διεκδίκησης, άσκησης ή υπεράσπισης νομικών αξιώσεων.

2. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τα προσωπικά σας δεδομένα για την άμεση διαφήμιση (για ψηφιακή άμεση διαφήμιση βάσει της προηγούμενης συναίνεσής σας). Αν δεν θέλετε να λαμβάνετε διαφημίσεις, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε αντίρρηση σε αυτές ανά πάσα στιγμή. Αυτό ισχύει επίσης και για τον προσδιορισμό του προφίλ στο βαθμό που συνδέεται με αυτή την άμεση διαφήμιση. Θα πρέπει να σεβαστούμε αυτήν την αντίρρηση με αποτέλεσμα στο μέλλον.

Δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα δεδομένα σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης, εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για το σκοπό αυτό.

Η ένσταση μπορεί να κατατεθεί χωρίς να συμμορφώνεται με τυχόν απαιτήσεις του εντύπου και πρέπει να αποστέλλεται ει δυνατόν

Mazda Austria GmbH

Ernst-Diez-Str. 3

9020 Klagenfurt

Αυστρία

Η πολιτική απορρήτου μας και οι πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σύμφωνα με τα άρθρα 13, 14 και 21 του GDPR ενδέχεται να αλλάζουν κατά διαστήματα. Όλες οι αλλαγές θα δημοσιευθούν σε αυτή τη σελίδα. Οι παλαιότερες εκδόσεις μπορούν να προβληθούν σε ένα αρχείο

II. Συμπληρωματική Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την Ιστοσελίδα μας

Η Mazda Austria αντιμετωπίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων πολύ σοβαρά.

Θέλουμε να είστε ενήμεροι για το κατά πόσον και ποια δεδομένα σας αποθηκεύουμε και πώς τα χρησιμοποιούμε. Έχουμε λάβει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την τήρηση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων.

Συλλογή Ανώνυμων Δεδομένων

Κατά κανόνα, μπορείτε να επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Mazda Austria, που δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, χωρίς να μας ενημερώσετε ποιος είστε. Εμείς απλώς θα μάθουμε την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Διαδικτύου (την διεύθυνση IP σας), τον ιστότοπο από τον οποίο συνδεθήκατε με τον δικό μας ιστότοπο, την ημερομηνία, την ώρα της επίσκεψης και τις ιστοσελίδες που επισκεφτήκατε. Οι πληροφορίες αυτές αναλύονται για στατιστικούς λόγους. Σε αυτή την περίπτωση παραμένετε ένας ανώνυμος ατομικός χρήστης.

Προσωπικά Δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα είναι οι πληροφορίες που αφορούν στο πρόσωπό σας. Αυτές περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση, τη ταχυδρομική διεύθυνση και τον αριθμό τηλεφώνου σας. Πάντως, δεν περιλαμβάνουν πληροφορίες που δεν μπορούν να συνδεθούν άμεσα η έμμεσα με την πραγματική σας ταυτότητα (όπως η διάρκεια παραμονής σας στον ιστότοπο ή ο αριθμός των χρηστών του ιστότοπου). Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται από τη Mazda Austria μόνο αν μας κοινοποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, π.χ., αν συμπληρώσετε αίτηση εγγραφής ή όταν εγγραφείτε προκειμένου να λαμβάνετε υπηρεσίες ρυθμισμένες σύμφωνα με τις προσωπικές σας προτιμήσεις. Τα δεδομένα που παρέχετε αποθηκεύονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό.

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για διαφημίσεις, έρευνες αγοράς ή/και έρευνες γνώμης μόνο στο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος ή σύμφωνα με τους όρους της δικής σας συγκατάθεσης.

Χρήση “Cookies”

Οι ιστοσελίδες μας ενδέχεται να περιέχουν “Cookies”

Τα «cookies» είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μπορεί να αποθηκευτεί στον σκληρό σας δίσκο. Το αρχείο δεδομένων αυτό δημιουργείται από τον διαδικτυακό διακομιστή (web-server) που χρησιμοποιήσατε για να δημιουργήσετε ένα σύνδεσμο στο web browser π.χ. Internet Explorer) που χρησιμοποιείτε και κατόπιν αποστέλλεται σε σας. Τα cookies επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας όταν επισκεφτείτε ξανά τον ίδιο ιστότοπο χωρίς να χρειάζεται να εισάγετε ξανά τα δεδομένα που εισάγατε κατά την προηγούμενη επίσκεψή σας. Οι περισσότεροι web browsers σήμερα είναι ρυθμισμένοι εξ αρχής να αποδέχονται τα cookies αυτόματα. Πάντως, έχετε την δυνατότητα να ρυθμίσετε τον web browser σας ώστε να απορρίπτει τα cookies ή να τα προβάλλει πριν την αποδοχή τους. Επίσης μπορείτε οποτεδήποτε να διαγράψετε τα cookies από το σύστημά σας (π.χ. στον Windows Explorer). Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το μενού «βοήθεια» του λειτουργικού σας συστήματος για να ενημερωθείτε σχετικά. Τονίζουμε ότι σε περίπτωση απόρριψης των cookies ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ο ιστότοπος.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Οι διαδικτυακές προσφορές μας μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν ασκούμε οποιαδήποτε επιρροή σε αυτούς τους ιστότοπους αναφορικά με την συμμόρφωσή τους με τις διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Σας συνιστούμε όταν επισκέπτεστε αυτούς τους ιστότοπους να ανατρέχετε στην πολιτική τους για την προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Πρέπει να αναφερθεί εδώ επίσης, ότι δεν ασκούμε οποιαδήποτε επιρροή σε αυτούς τους ιστότοπους αναφορικά με τη νομιμότητα του περιεχομένου των ιστότοπων αυτών. Συνεπώς, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με το περιεχόμενο άλλων ιστότοπων.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart